Attribution

Total Attribution: 55 eGLDs

STAKE on WAVENODE: 1298,79 eGLDs

Stake for eDAI: 27,92 eGLDs

 1. 0 egld + 1eDIA

 2. 0 egld + 1eDIA

 3. 0 egld + 1eDIA

 4. 0 egld + 1eDIA

 5. 0 egld + 1eDIA

 6. 0 egld + 1eDIA

 7. 1 egld + 1eDIA

 8. 0 egld + 1eDIA

 9. 1 egld + 1eDIA

 10. 1 egld + 1eDIA

 11. 1 egld + 1eDIA

 12. 0 egld + 1eDIA

 13. 0 egld + 1eDIA

 14. 1 egld + 1eDIA

 15. 0 egld + 1eDIA

 16. 1 egld + 1eDIA

 17. 0 egld + 1eDIA

 18. 0 egld + 1eDIA

 19. 0 egld + 1eDIA

 20. 1 egld + 1eDIA

 21. 0 egld + 1eDIA

 22. 1 egld + 1eDIA

 23. 0 egld + 1eDIA

 24. 0 egld + 1eDIA

 25. 0 egld + 1eDIA

 26. 2 egld + 1eDIA

 27. 2 egld + 1eDIA

 28. 0 egld + 1eDIA

 29. 0 egld + 1eDIA

 30. 0 egld + 1eDIA

 31. 0 egld + 1eDIA

 32. 0 egld + 1eDIA

 33. 0 egld + 1eDIA

 34. 0 egld + 1eDIA

 35. 0 egld + 1eDIA

 36. 0 egld + 1eDIA

 37. 0 egld + 1eDIA

 38. 0 egld + 1eDIA

 39. 0 egld + 1eDIA

 40. 0 egld + 1eDIA

 41. 2 egld + 1eDIA

 42. 0 egld + 1eDIA

 43. 0 egld + 1eDIA

 44. 1 egld + 1eDIA

 45. 0 egld + 1eDIA

 46. 0 egld + 1eDIA

 47. 0 egld + 1eDIA

 48. 1 egld + 1eDIA

 49. 0 egld + 1eDIA

 50. 0 egld + 1eDIA

 51. 0 egld + 1eDIA

 52. 0 egld + 1eDIA

 53. 0 egld + 1eDIA

 54. 1 egld + 1eDIA

 55. 1 egld + 1eDIA

 56. 0 egld + 1eDIA

 57. 0 egld + 1eDIA

 58. 0 egld + 1eDIA

 59. 0 egld + 1eDIA

 60. 1 egld + 1eDIA

 61. 0 egld + 1eDIA

 62. 0 egld + 1eDIA

 63. 0 egld + 1eDIA

 64. 1 egld + 1eDIA

 65. 0 egld + 1eDIA

 66. 0 egld + 1eDIA

 67. 0 egld + 1eDIA

 68. 0 egld + 1eDIA

 69. 0 egld + 1eDIA

 70. 0 egld + 1eDIA

 71. 0 egld + 1eDIA

 72. 0 egld + 1eDIA

 73. 0 egld + 1eDIA

 74. 0 egld + 1eDIA

 75. 0 egld + 1eDIA

 76. 1 egld + 1eDIA

 77. 0 egld + 1eDIA

 78. 0 egld + 1eDIA

 79. 0 egld + 1eDIA

 80. 0 egld + 1eDIA

 81. 0 egld + 1eDIA

 82. 0 egld + 1eDIA

 83. 0 egld + 1eDIA

 84. 0 egld + 1eDIA

 85. 0 egld + 1eDIA

 86. 2 egld + 1eDIA

 87. 0 egld + 1eDIA

 88. 0 egld + 1eDIA

 89. 0 egld + 1eDIA

 90. 1 egld + 1eDIA

 91. 0 egld + 1eDIA

 92. 0 egld + 1eDIA

 93. 1 egld + 1eDIA

 94. 0 egld + 1eDIA

 95. 0 egld + 1eDIA

 96. 1 egld + 1eDIA

 97. 1 egld + 1eDIA

 98. 2 egld + 1eDIA

 99. 1 egld + 1eDIA

 100. 1 egld + 1eDIA

 101. 0 egld

 102. 0 egld

 103. 0 egld

 104. 0 egld

 105. 0 egld

 106. 0 egld

 107. 0 egld

 108. 0 egld

 109. 0 egld

 110. 0 egld

 111. 0 egld

 112. 0 egld

 113. 0 egld

 114. 0 egld

 115. 0 egld

 116. 0 egld

 117. 0 egld

 118. 0 egld

 119. 0 egld

 120. 0 egld

 121. 0 egld

 122. 0 egld

 123. 0 egld

 124. 0 egld

 125. 0 egld

 126. 0 egld

 127. 0 egld

 128. 0 egld

 129. 0 egld

 130. 0 egld

 131. 0 egld

 132. 0 egld

 133. 0 egld

 134. 0 egld

 135. 0 egld

 136. 0 egld

 137. 0 egld

 138. 0 egld

 139. 0 egld

 140. 0 egld

 141. 0 egld

 142. 0 egld

 143. 0 egld

 144. 0 egld

 145. 0 egld

 146. 0 egld

 147. 0 egld

 148. 1 egld

 149. 0 egld

 150. 0 egld

 151. 0 egld

 152. 0 egld

 153. 0 egld

 154. 0 egld

 155. 0 egld

 156. 0 egld

 157. 0 egld

 158. 0 egld

 159. 0 egld

 160. 0 egld

 161. 0 egld

 162. 0 egld

 163. 0 egld

 164. 0 egld

 165. 0 egld

 166. 0 egld

 167. 0 egld

 168. 0 egld

 169. 0 egld

 170. 0 egld

 171. 0 egld

 172. 0 egld

 173. 0 egld

 174. 0 egld

 175. 0 egld

 176. 0 egld

 177. 0 egld

 178. 0 egld

 179. 0 egld

 180. 0 egld

 181. 0 egld

 182. 0 egld

 183. 0 egld

 184. 0 egld

 185. 0 egld

 186. 0 egld

 187. 0 egld

 188. 0 egld

 189. 0 egld

 190. 0 egld

 191. 0 egld

 192. 0 egld

 193. 0 egld

 194. 0 egld

 195. 0 egld

 196. 0 egld

 197. 0 egld

 198. 0 egld

 199. 0 egld

 200. 0 egld

 201. 0 egld

 202. 0 egld

 203. 0 egld

 204. 0 egld

 205. 0 egld

 206. 0 egld

 207. 0 egld

 208. 0 egld

 209. 0 egld

 210. 0 egld

 211. 0 egld

 212. 0 egld

 213. 0 egld

 214. 0 egld

 215. 0 egld

 216. 0 egld

 217. 0 egld

 218. 0 egld

 219. 0 egld

 220. 0 egld

 221. 0 egld

 222. 0 egld

 223. 0 egld

 224. 0 egld

 225. 0 egld

 226. 0 egld

 227. 1 egld

 228. 0 egld

 229. 0 egld

 230. 0 egld

 231. 0 egld

 232. 0 egld

 233. 0 egld

 234. 0 egld

 235. 0 egld

 236. 0 egld

 237. 0 egld

 238. 0 egld

 239. 0 egld

 240. 0 egld

 241. 0 egld

 242. 0 egld

 243. 0 egld

 244. 0 egld

 245. 0 egld

 246. 0 egld

 247. 0 egld

 248. 0 egld

 249. 0 egld

 250. 0 egld

 251. 0 egld

 252. 1 egld

 253. 0 egld

 254. 0 egld

 255. 0 egld

 256. 0 egld

 257. 0 egld

 258. 0 egld

 259. 0 egld

 260. 0 egld

 261. 0 egld

 262. 0 egld + 11 eDIAs

 263. 0 egld

 264. 0 egld

 265. 0 egld

 266. 0 egld

 267. 0 egld

 268. 0 egld

 269. 0 egld

 270. 0 egld

 271. 0 egld

 272. 0 egld

 273. 0 egld

 274. 0 egld

 275. 0 egld

 276. 0 egld

 277. 0 egld

 278. 0 egld

 279. 0 egld

 280. 0 egld

 281. 0 egld

 282. 0 egld

 283. 0 egld

 284. 0 egld

 285. 0 egld

 286. 0 egld

 287. 0 egld

 288. 0 egld

 289. 0 egld

 290. 0 egld

 291. 0 egld

 292. 0 egld

 293. 0 egld

 294. 0 egld

 295. 0 egld

 296. 0 egld

 297. 0 egld

 298. 0 egld

 299. 0 egld

 300. 0 egld

 301. 0 egld

 302. 0 egld

 303. 0 egld

 304. 0 egld

 305. 0 egld

 306. 0 egld

 307. 0 egld

 308. 0 egld

 309. 0 egld

 310. 0 egld

 311. 0 egld

 312. 0 egld

 313. 0 egld + 11 eDIAs

 314. 0 egld

 315. 0 egld

 316. 0 egld

 317. 0 egld

 318. 0 egld

 319. 0 egld

 320. 0 egld

 321. 0 egld

 322. 0 egld

 323. 0 egld

 324. 0 egld

 325. 0 egld

 326. 0 egld

 327. 0 egld

 328. 0 egld

 329. 0 egld

 330. 0 egld

 331. 0 egld

 332. 0 egld

 333. 0 egld

 334. 0 egld

 335. 0 egld

 336. 0 egld

 337. 0 egld

 338. 0 egld

 339. 0 egld

 340. 0 egld

 341. 0 egld

 342. 0 egld

 343. 0 egld

 344. 0 egld

 345. 0 egld

 346. 0 egld

 347. 0 egld

 348. 0 egld

 349. 0 egld

 350. 0 egld

 351. 0 egld

 352. 0 egld

 353. 0 egld

 354. 0 egld

 355. 0 egld

 356. 0 egld

 357. 0 egld

 358. 0 egld

 359. 0 egld

 360. 0 egld

 361. 0 egld

 362. 0 egld

 363. 0 egld

 364. 0 egld

 365. 0 egld

 366. 0 egld

 367. 0 egld

 368. 0 egld

 369. 0 egld

 370. 0 egld

 371. 0 egld

 372. 0 egld

 373. 0 egld

 374. 0 egld

 375. 0 egld

 376. 0 egld

 377. 0 egld

 378. 0 egld

 379. 0 egld

 380. 0 egld

 381. 0 egld

 382. 0 egld

 383. 0 egld

 384. 0 egld

 385. 0 egld

 386. 0 egld

 387. 0 egld

 388. 0 egld

 389. 0 egld

 390. 0 egld

 391. 0 egld

 392. 1 egld

 393. 0 egld

 394. 0 egld

 395. 0 egld

 396. 0 egld

 397. 0 egld

 398. 0 egld

 399. 0 egld

 400. 0 egld

 401. 0 egld

 402. 0 egld

 403. 0 egld

 404. 0 egld

 405. 0 egld

 406. 0 egld

 407. 1 egld

 408. 0 egld

 409. 0 egld

 410. 0 egld

 411. 0 egld

 412. 0 egld

 413. 0 egld

 414. 0 egld

 415. 0 egld

 416. 0 egld

 417. 0 egld

 418. 0 egld + 11 eDIAs

 419. 1 egld

 420. 0 egld

 421. 0 egld

 422. 0 egld

 423. 0 egld

 424. 0 egld

 425. 0 egld

 426. 0 egld

 427. 0 egld

 428. 0 egld

 429. 0 egld

 430. 0 egld

 431. 0 egld

 432. 0 egld

 433. 0 egld

 434. 0 egld

 435. 0 egld

 436. 0 egld

 437. 0 egld

 438. 0 egld

 439. 0 egld

 440. 0 egld

 441. 0 egld

 442. 0 egld

 443. 0 egld

 444. 0 egld

 445. 0 egld

 446. 0 egld

 447. 0 egld

 448. 0 egld

 449. 0 egld

 450. 0 egld

 451. 0 egld

 452. 0 egld

 453. 0 egld

 454. 0 egld

 455. 0 egld

 456. 0 egld

 457. 0 egld

 458. 0 egld

 459. 0 egld

 460. 0 egld

 461. 0 egld

 462. 0 egld

 463. 0 egld

 464. 0 egld

 465. 0 egld

 466. 0 egld

 467. 0 egld

 468. 0 egld

 469. 0 egld

 470. 0 egld

 471. 1 egld

 472. 0 egld

 473. 0 egld

 474. 0 egld

 475. 0 egld

 476. 0 egld

 477. 0 egld

 478. 0 egld

 479. 0 egld

 480. 0 egld

 481. 0 egld

 482. 0 egld

 483. 0 egld

 484. 0 egld

 485. 0 egld

 486. 0 egld

 487. 0 egld

 488. 0 egld

 489. 0 egld

 490. 0 egld

 491. 0 egld

 492. 0 egld

 493. 0 egld

 494. 0 egld

 495. 0 egld

 496. 0 egld

 497. 0 egld

 498. 0 egld

 499. 0 egld

 500. 0 egld

 501. 0 egld

 502. 0 egld

 503. 0 egld

 504. 0 egld

 505. 0 egld

 506. 0 egld

 507. 0 egld

 508. 0 egld

 509. 0 egld

 510. 0 egld

 511. 0 egld

 512. 0 egld

 513. 0 egld

 514. 0 egld

 515. 0 egld

 516. 0 egld

 517. 0 egld

 518. 0 egld

 519. 0 egld

 520. 0 egld

 521. 0 egld

 522. 1 egld

 523. 0 egld

 524. 0 egld

 525. 0 egld

 526. 0 egld

 527. 0 egld

 528. 0 egld

 529. 0 egld

 530. 0 egld

 531. 0 egld

 532. 0 egld

 533. 1 egld

 534. 0 egld

 535. 0 egld

 536. 0 egld

 537. 0 egld

 538. 0 egld

 539. 0 egld

 540. 0 egld

 541. 0 egld

 542. 0 egld

 543. 0 egld

 544. 0 egld

 545. 0 egld

 546. 0 egld

 547. 0 egld

 548. 0 egld

 549. 0 egld

 550. 0 egld

 551. 0 egld

 552. 0 egld

 553. 0 egld

 554. 0 egld

 555. 0 egld

 556. 0 egld

 557. 0 egld

 558. 0 egld

 559. 0 egld

 560. 1 egld

 561. 0 egld

 562. 0 egld

 563. 0 egld

 564. 0 egld

 565. 0 egld

 566. 0 egld

 567. 0 egld

 568. 0 egld

 569. 0 egld

 570. 0 egld

 571. 0 egld

 572. 0 egld

 573. 0 egld

 574. 0 egld

 575. 0 egld

 576. 0 egld

 577. 0 egld

 578. 0 egld

 579. 0 egld

 580. 0 egld

 581. 0 egld

 582. 0 egld

 583. 0 egld

 584. 0 egld

 585. 0 egld

 586. 0 egld

 587. 0 egld

 588. 0 egld

 589. 0 egld

 590. 0 egld

 591. 0 egld

 592. 0 egld

 593. 0 egld

 594. 0 egld

 595. 0 egld

 596. 0 egld

 597. 0 egld

 598. 0 egld

 599. 0 egld

 600. 0 egld

 601. 0 egld

 602. 0 egld

 603. 0 egld

 604. 0 egld

 605. 0 egld

 606. 0 egld

 607. 0 egld

 608. 0 egld

 609. 0 egld

 610. 0 egld

 611. 0 egld

 612. 0 egld

 613. 0 egld

 614. 0 egld

 615. 0 egld

 616. 0 egld

 617. 0 egld

 618. 0 egld

 619. 0 egld

 620. 0 egld

 621. 0 egld

 622. 0 egld

 623. 0 egld

 624. 0 egld

 625. 0 egld

 626. 0 egld

 627. 0 egld

 628. 0 egld

 629. 0 egld

 630. 0 egld

 631. 0 egld

 632. 0 egld

 633. 0 egld

 634. 0 egld

 635. 0 egld

 636. 0 egld

 637. 0 egld

 638. 0 egld

 639. 0 egld

 640. 0 egld

 641. 0 egld

 642. 0 egld

 643. 0 egld

 644. 0 egld

 645. 0 egld

 646. 0 egld

 647. 0 egld

 648. 0 egld

 649. 0 egld

 650. 0 egld

 651. 0 egld

 652. 0 egld

 653. 0 egld

 654. 0 egld

 655. 0 egld

 656. 0 egld

 657. 0 egld

 658. 0 egld

 659. 0 egld

 660. 0 egld

 661. 0 egld

 662. 0 egld

 663. 0 egld

 664. 0 egld

 665. 0 egld

 666. 0 egld

 667. 0 egld

 668. 0 egld

 669. 0 egld

 670. 0 egld

 671. 1 egld

 672. 0 egld

 673. 0 egld

 674. 0 egld

 675. 0 egld

 676. 0 egld

 677. 0 egld

 678. 0 egld

 679. 0 egld

 680. 0 egld

 681. 0 egld

 682. 0 egld

 683. 0 egld

 684. 0 egld

 685. 0 egld

 686. 0 egld

 687. 0 egld

 688. 0 egld

 689. 0 egld

 690. 0 egld

 691. 0 egld

 692. 0 egld

 693. 0 egld

 694. 0 egld

 695. 0 egld

 696. 0 egld

 697. 0 egld

 698. 1 egld

 699. 0 egld

 700. 0 egld

 701. 0 egld

 702. 0 egld

 703. 0 egld

 704. 0 egld

 705. 0 egld

 706. 0 egld + 11 eDIAs

 707. 0 egld

 708. 0 egld

 709. 0 egld

 710. 0 egld

 711. 0 egld

 712. 0 egld

 713. 0 egld

 714. 0 egld

 715. 0 egld

 716. 0 egld

 717. 0 egld

 718. 0 egld

 719. 0 egld

 720. 0 egld

 721. 0 egld

 722. 0 egld

 723. 0 egld

 724. 0 egld

 725. 0 egld

 726. 0 egld

 727. 0 egld

 728. 0 egld

 729. 0 egld

 730. 0 egld

 731. 0 egld

 732. 0 egld

 733. 0 egld

 734. 1 egld

 735. 0 egld

 736. 0 egld + 11 eDIAs

 737. 0 egld

 738. 0 egld

 739. 0 egld

 740. 0 egld

 741. 0 egld

 742. 0 egld

 743. 0 egld

 744. 0 egld

 745. 0 egld

 746. 0 egld

 747. 0 egld

 748. 0 egld

 749. 0 egld

 750. 0 egld

 751. 0 egld

 752. 0 egld

 753. 0 egld

 754. 0 egld

 755. 0 egld

 756. 0 egld

 757. 0 egld

 758. 0 egld

 759. 0 egld

 760. 0 egld

 761. 0 egld

 762. 0 egld

 763. 0 egld

 764. 0 egld

 765. 0 egld

 766. 0 egld

 767. 0 egld

 768. 0 egld

 769. 0 egld

 770. 0 egld

 771. 0 egld

 772. 0 egld

 773. 0 egld

 774. 0 egld

 775. 0 egld

 776. 0 egld

 777. 0 egld

 778. 0 egld

 779. 0 egld

 780. 0 egld

 781. 0 egld

 782. 0 egld

 783. 0 egld

 784. 0 egld

 785. 0 egld

 786. 0 egld

 787. 0 egld

 788. 0 egld

 789. 0 egld

 790. 0 egld

 791. 0 egld

 792. 0 egld

 793. 0 egld

 794. 0 egld

 795. 0 egld

 796. 0 egld

 797. 0 egld

 798. 0 egld

 799. 0 egld

 800. 0 egld

 801. 0 egld

 802. 0 egld

 803. 0 egld

 804. 0 egld

 805. 0 egld

 806. 0 egld

 807. 0 egld

 808. 0 egld

 809. 0 egld

 810. 0 egld

 811. 0 egld

 812. 0 egld

 813. 0 egld

 814. 0 egld

 815. 0 egld

 816. 0 egld

 817. 0 egld

 818. 0 egld

 819. 0 egld

 820. 0 egld

 821. 1 egld

 822. 0 egld

 823. 0 egld

 824. 0 egld

 825. 0 egld

 826. 0 egld

 827. 0 egld

 828. 0 egld

 829. 0 egld

 830. 0 egld

 831. 0 egld

 832. 0 egld

 833. 0 egld

 834. 0 egld

 835. 0 egld

 836. 0 egld

 837. 0 egld

 838. 0 egld

 839. 0 egld

 840. 0 egld

 841. 0 egld

 842. 0 egld

 843. 0 egld

 844. 0 egld

 845. 0 egld

 846. 0 egld

 847. 0 egld

 848. 0 egld

 849. 0 egld

 850. 0 egld

 851. 0 egld

 852. 0 egld

 853. 0 egld

 854. 0 egld

 855. 0 egld

 856. 0 egld

 857. 0 egld

 858. 0 egld

 859. 0 egld

 860. 0 egld

 861. 0 egld

 862. 0 egld

 863. 0 egld

 864. 0 egld

 865. 0 egld

 866. 0 egld

 867. 0 egld

 868. 0 egld

 869. 0 egld

 870. 0 egld

 871. 0 egld

 872. 0 egld

 873. 0 egld

 874. 0 egld

 875. 0 egld

 876. 0 egld

 877. 0 egld

 878. 0 egld

 879. 0 egld

 880. 0 egld

 881. 0 egld

 882. 0 egld

 883. 0 egld

 884. 0 egld

 885. 0 egld

 886. 0 egld

 887. 0 egld

 888. 0 egld

 889. 0 egld

 890. 0 egld

 891. 0 egld

 892. 0 egld

 893. 0 egld

 894. 0 egld

 895. 0 egld

 896. 0 egld

 897. 0 egld

 898. 0 egld

 899. 0 egld

 900. 0 egld

 901. 0 egld

 902. 0 egld

 903. 0 egld

 904. 0 egld

 905. 0 egld

 906. 0 egld

 907. 0 egld

 908. 0 egld

 909. 0 egld

 910. 0 egld

 911. 0 egld

 912. 0 egld

 913. 0 egld

 914. 0 egld

 915. 0 egld

 916. 0 egld

 917. 0 egld

 918. 0 egld

 919. 0 egld

 920. 0 egld

 921. 0 egld

 922. 0 egld

 923. 0 egld

 924. 0 egld

 925. 0 egld

 926. 0 egld

 927. 0 egld

 928. 0 egld

 929. 0 egld

 930. 0 egld

 931. 0 egld

 932. 0 egld

 933. 0 egld

 934. 0 egld

 935. 0 egld

 936. 0 egld

 937. 0 egld

 938. 0 egld

 939. 0 egld

 940. 0 egld

 941. 0 egld

 942. 0 egld

 943. 0 egld

 944. 0 egld

 945. 0 egld

 946. 0 egld

 947. 0 egld

 948. 0 egld

 949. 0 egld

 950. 0 egld

 951. 0 egld

 952. 0 egld

 953. 0 egld

 954. 0 egld

 955. 0 egld

 956. 0 egld

 957. 0 egld

 958. 0 egld

 959. 0 egld

 960. 0 egld

 961. 0 egld

 962. 0 egld

 963. 0 egld

 964. 0 egld

 965. 0 egld

 966. 0 egld

 967. 0 egld

 968. 0 egld

 969. 0 egld

 970. 0 egld

 971. 0 egld

 972. 0 egld

 973. 0 egld

 974. 0 egld

 975. 0 egld

 976. 0 egld

 977. 0 egld

 978. 0 egld

 979. 0 egld

 980. 0 egld

 981. 0 egld

 982. 0 egld

 983. 0 egld

 984. 0 egld

 985. 0 egld

 986. 0 egld

 987. 0 egld

 988. 0 egld

 989. 0 egld

 990. 0 egld

 991. 0 egld

 992. 0 egld

 993. 0 egld

 994. 0 egld

 995. 0 egld

 996. 0 egld

 997. 0 egld

 998. 0 egld

 999. 0 egld

 1000. 0 egld

 1001. 0 egld

 1002. 0 egld

 1003. 0 egld

 1004. 0 egld

 1005. 0 egld

 1006. 0 egld

 1007. 0 egld

 1008. 0 egld

 1009. 0 egld

 1010. 0 egld

 1011. 0 egld

 1012. 0 egld

 1013. 0 egld

 1014. 0 egld

 1015. 0 egld

 1016. 0 egld

 1017. 0 egld

 1018. 0 egld

 1019. 0 egld

 1020. 1 egld

 1021. 0 egld

 1022. 0 egld

 1023. 0 egld

 1024. 0 egld

 1025. 0 egld

 1026. 0 egld

 1027. 0 egld

 1028. 0 egld

 1029. 0 egld

 1030. 0 egld

 1031. 0 egld

 1032. 0 egld

 1033. 0 egld

 1034. 0 egld

 1035. 0 egld

 1036. 0 egld

 1037. 0 egld

 1038. 0 egld

 1039. 0 egld

 1040. 0 egld

 1041. 0 egld

 1042. 0 egld

 1043. 0 egld

 1044. 0 egld

 1045. 0 egld

 1046. 0 egld

 1047. 0 egld

 1048. 0 egld

 1049. 0 egld

 1050. 0 egld

 1051. 0 egld

 1052. 0 egld

 1053. 0 egld

 1054. 0 egld

 1055. 0 egld

 1056. 0 egld

 1057. 0 egld

 1058. 0 egld

 1059. 0 egld

 1060. 0 egld

 1061. 0 egld

 1062. 0 egld

 1063. 0 egld

 1064. 0 egld

 1065. 0 egld

 1066. 0 egld

 1067. 0 egld

 1068. 0 egld

 1069. 0 egld

 1070. 0 egld

 1071. 0 egld

 1072. 0 egld

 1073. 0 egld

 1074. 0 egld

 1075. 0 egld

 1076. 0 egld

 1077. 0 egld

 1078. 0 egld

 1079. 0 egld

 1080. 0 egld

 1081. 0 egld

 1082. 0 egld

 1083. 0 egld

 1084. 0 egld

 1085. 0 egld

 1086. 0 egld

 1087. 0 egld

 1088. 0 egld

 1089. 0 egld

 1090. 0 egld

 1091. 0 egld

 1092. 0 egld

 1093. 0 egld

 1094. 0 egld

 1095. 0 egld

 1096. 0 egld

 1097. 0 egld

 1098. 0 egld

 1099. 0 egld

 1100. 0 egld

 1101. 0 egld

 1102. 0 egld

 1103. 0 egld

 1104. 0 egld

 1105. 0 egld

 1106. 0 egld

 1107. 0 egld

 1108. 0 egld

 1109. 0 egld

 1110. 0 egld

 1111. 0 egld

 1112. 0 egld

 1113. 0 egld

 1114. 0 egld

 1115. 0 egld

 1116. 0 egld

 1117. 0 egld

 1118. 0 egld

 1119. 0 egld

 1120. 0 egld

 1121. 0 egld

 1122. 0 egld

 1123. 0 egld

 1124. 0 egld

 1125. 0 egld

 1126. 0 egld

 1127. 0 egld

 1128. 0 egld

 1129. 0 egld

 1130. 0 egld

 1131. 0 egld

 1132. 0 egld

 1133. 0 egld

 1134. 0 egld

 1135. 0 egld

 1136. 0 egld

 1137. 0 egld

 1138. 0 egld

 1139. 0 egld

 1140. 0 egld

 1141. 0 egld

 1142. 0 egld

 1143. 0 egld

 1144. 0 egld

 1145. 0 egld

 1146. 0 egld

 1147. 0 egld

 1148. 0 egld

 1149. 0 egld

 1150. 0 egld

 1151. 0 egld

 1152. 1 egld

 1153. 0 egld

 1154. 0 egld

 1155. 0 egld

 1156. 0 egld

 1157. 0 egld

 1158. 0 egld

 1159. 0 egld

 1160. 0 egld

 1161. 0 egld

 1162. 0 egld

 1163. 0 egld

 1164. 0 egld

 1165. 0 egld

 1166. 0 egld

 1167. 1 egld

 1168. 0 egld

 1169. 0 egld

 1170. 0 egld

 1171. 0 egld

 1172. 0 egld

 1173. 0 egld

 1174. 0 egld

 1175. 0 egld

 1176. 0 egld

 1177. 0 egld

 1178. 0 egld

 1179. 0 egld

 1180. 0 egld

 1181. 0 egld

 1182. 0 egld

 1183. 0 egld

 1184. 0 egld

 1185. 0 egld

 1186. 0 egld

 1187. 0 egld

 1188. 0 egld

 1189. 0 egld

 1190. 0 egld

 1191. 0 egld

 1192. 0 egld

 1193. 0 egld

 1194. 0 egld

 1195. 0 egld

 1196. 0 egld

 1197. 0 egld

 1198. 0 egld

 1199. 0 egld

 1200. 0 egld

 1201. 0 egld

 1202. 0 egld

 1203. 0 egld

 1204. 0 egld

 1205. 0 egld

 1206. 0 egld

 1207. 0 egld

 1208. 0 egld

 1209. 0 egld

 1210. 0 egld

 1211. 0 egld

 1212. 0 egld

 1213. 0 egld

 1214. 0 egld

 1215. 0 egld

 1216. 0 egld

 1217. 0 egld

 1218. 0 egld

 1219. 0 egld

 1220. 0 egld

 1221. 0 egld

 1222. 0 egld

 1223. 0 egld

 1224. 0 egld

 1225. 0 egld

 1226. 0 egld

 1227. 0 egld

 1228. 0 egld

 1229. 0 egld

 1230. 0 egld

 1231. 0 egld

 1232. 0 egld

 1233. 0 egld

 1234. 0 egld

 1235. 0 egld

 1236. 0 egld

 1237. 0 egld

 1238. 0 egld

 1239. 0 egld

 1240. 0 egld

 1241. 0 egld

 1242. 0 egld

 1243. 0 egld

 1244. 0 egld

 1245. 0 egld

 1246. 0 egld

 1247. 0 egld

 1248. 0 egld

 1249. 0 egld

 1250. 0 egld

 1251. 0 egld

 1252. 0 egld

 1253. 0 egld

 1254. 0 egld

 1255. 0 egld

 1256. 0 egld

 1257. 0 egld

 1258. 0 egld

 1259. 0 egld

 1260. 0 egld

 1261. 0 egld

 1262. 0 egld

 1263. 0 egld

 1264. 0 egld

 1265. 0 egld

 1266. 0 egld

 1267. 0 egld

 1268. 0 egld

 1269. 0 egld

 1270. 0 egld

 1271. 0 egld

 1272. 0 egld

 1273. 0 egld

 1274. 0 egld

 1275. 0 egld

 1276. 0 egld

 1277. 0 egld

 1278. 0 egld

 1279. 0 egld

 1280. 0 egld

 1281. 0 egld

 1282. 0 egld

 1283. 0 egld

 1284. 0 egld

 1285. 0 egld

 1286. 0 egld

 1287. 0 egld

 1288. 0 egld

 1289. 0 egld

 1290. 0 egld

 1291. 0 egld

 1292. 0 egld

 1293. 0 egld

 1294. 0 egld

 1295. 0 egld

 1296. 0 egld

 1297. 0 egld

 1298. 1 egld

 1299. 0 egld

 1300. 0 egld

 1301. 0 egld

 1302. 0 egld

 1303. 0 egld

 1304. 0 egld

 1305. 0 egld

 1306. 0 egld

 1307. 0 egld

 1308. 0 egld

 1309. 0 egld

 1310. 0 egld

 1311. 0 egld

 1312. 0 egld

 1313. 0 egld

 1314. 0 egld

 1315. 0 egld

 1316. 0 egld

 1317. 0 egld

 1318. 0 egld

 1319. 0 egld

 1320. 0 egld

 1321. 0 egld

 1322. 0 egld

 1323. 0 egld

 1324. 0 egld

 1325. 0 egld

 1326. 0 egld

 1327. 0 egld

 1328. 0 egld

 1329. 0 egld

 1330. 0 egld

 1331. 0 egld

 1332. 0 egld

 1333. 0 egld

 1334. 0 egld

 1335. 0 egld

 1336. 0 egld

 1337. 0 egld

 1338. 0 egld

 1339. 0 egld

 1340. 0 egld

 1341. 0 egld

 1342. 0 egld

 1343. 0 egld

 1344. 0 egld

 1345. 0 egld

 1346. 0 egld

 1347. 0 egld

 1348. 0 egld

 1349. 0 egld

 1350. 0 egld

 1351. 0 egld

 1352. 0 egld

 1353. 0 egld

 1354. 0 egld

 1355. 0 egld

 1356. 0 egld

 1357. 0 egld

 1358. 0 egld

 1359. 0 egld

 1360. 0 egld

 1361. 0 egld

 1362. 0 egld

 1363. 1 egld

 1364. 0 egld

 1365. 1 egld

 1366. 0 egld

 1367. 0 egld

 1368. 0 egld

 1369. 0 egld

 1370. 0 egld

 1371. 0 egld

 1372. 0 egld

 1373. 0 egld

 1374. 0 egld

 1375. 0 egld

 1376. 0 egld

 1377. 0 egld

 1378. 0 egld

 1379. 0 egld

 1380. 0 egld

 1381. 0 egld

 1382. 0 egld

 1383. 0 egld

 1384. 0 egld

 1385. 0 egld

 1386. 0 egld

 1387. 0 egld

 1388. 0 egld

 1389. 0 egld

 1390. 0 egld

 1391. 0 egld

 1392. 0 egld

 1393. 0 egld

 1394. 0 egld

 1395. 0 egld

 1396. 0 egld

 1397. 0 egld

 1398. 0 egld

 1399. 0 egld

 1400. 0 egld

 1401. 0 egld

 1402. 0 egld

 1403. 0 egld

 1404. 0 egld

 1405. 0 egld

 1406. 0 egld

 1407. 0 egld

 1408. 0 egld

 1409. 0 egld

 1410. 0 egld

 1411. 0 egld

 1412. 0 egld

 1413. 0 egld

 1414. 0 egld

 1415. 0 egld

 1416. 0 egld

 1417. 0 egld

 1418. 0 egld

 1419. 0 egld

 1420. 0 egld

 1421. 0 egld

 1422. 0 egld

 1423. 0 egld

 1424. 0 egld

 1425. 0 egld

 1426. 0 egld

 1427. 0 egld

 1428. 0 egld

 1429. 0 egld

 1430. 0 egld

 1431. 1 egld

 1432. 0 egld

 1433. 0 egld

 1434. 0 egld

 1435. 0 egld

 1436. 0 egld

 1437. 0 egld

 1438. 0 egld

 1439. 0 egld

 1440. 0 egld

 1441. 0 egld

 1442. 0 egld

 1443. 0 egld

 1444. 0 egld

 1445. 0 egld

 1446. 0 egld

 1447. 0 egld

 1448. 0 egld

 1449. 0 egld

 1450. 0 egld

 1451. 0 egld

 1452. 0 egld

 1453. 0 egld

 1454. 0 egld

 1455. 0 egld

 1456. 0 egld

 1457. 0 egld

 1458. 0 egld

 1459. 0 egld

 1460. 0 egld

 1461. 0 egld

 1462. 0 egld

 1463. 0 egld

 1464. 1 egld

 1465. 0 egld

 1466. 0 egld

 1467. 0 egld

 1468. 0 egld

 1469. 0 egld

 1470. 0 egld

 1471. 0 egld

 1472. 0 egld

 1473. 0 egld

 1474. 0 egld

 1475. 0 egld

 1476. 0 egld

 1477. 0 egld

 1478. 0 egld

 1479. 0 egld

 1480. 0 egld

 1481. 0 egld

 1482. 0 egld

 1483. 0 egld

 1484. 0 egld

 1485. 0 egld

 1486. 1 egld

 1487. 0 egld

 1488. 0 egld

 1489. 0 egld

 1490. 0 egld

 1491. 0 egld

 1492. 0 egld

 1493. 0 egld

 1494. 0 egld

 1495. 0 egld

 1496. 0 egld

 1497. 0 egld

 1498. 0 egld

 1499. 0 egld

 1500. 0 egld

Last updated